Política de privadesa

De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les vostres dades de caràcter personal:

Qui és responsable del tractament de les vostres dades personals?

Responsable del tractament: SISTEMES ELECTRICS RIERA S.L., NIF/CIF: B07730146, Adreça: CARRER BALANGUER 42 – 07300 INCA – MALLORCA – ILLES BALEARS Telèfon 639026701, Email: simoriera@hotmail.com

Quines dades tractem?

SISTEMES ELECTRICS RIERA S.L., tractem les dades personals facilitades per vostè a través de l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte en aquesta pàgina web, les dades personals derivades de la prestació o contractació dels nostres serveis o productes i/o les dades personals derivades de la relació comercial que vostè manté amb nosaltres. A més, tractem les dades personals generades en el context de la seva activitat a la nostra pàgina web, dins la categoria de les quals s’inclouen les seves dades de navegació obtingudes a través de la pàgina web.

És important per a nosaltres mantenir el registre de les vostres dades personals actualitzat. Vostè té l’obligació de mantenir-nos informats de qualsevol canvi o error a les seves dades personals tan aviat com sigui possible posant-se en contacte amb nosaltres al correu electrònic: simoriera@hotmail.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades de caràcter personal?

Finalitat: SISTEMES ELECTRICS RIERA S.L., podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats següents:

-Gestió i manteniment dels serveis proporcionats a través de la pàgina web.

-Gestió i atenció de les consultes i sol·licituds dinformació realitzades pels usuaris a través del formulari de contacte. L’adreça de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporciona a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que ens plantegeu per aquest mitjà.

-Gestió de la contractació dels nostres serveis i/o productes.

-Gestió de les sol·licituds d’informació o sol·licituds de pressupost dels nostres serveis o productes.

-En cas d’haver-ho consentit i per tal de poder oferir-vos serveis d’acord amb els vostres interessos, les vostres dades personals poden ser utilitzades per elaborar un perfil comercial. No es prendran decisions automatitzades segons aquest perfil.

Conservem les vostres dades de caràcter personal en els nostres sistemes i arxius el temps necessari per dur a terme els fins del tractament, i per complir amb el que disposa la legislació aplicable. Es conservaran les vostres dades personals mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament de les seves dades. El període de conservació de les dades personals variarà en funció de les finalitats del tractament i amb caràcter general:

-Les dades personals que ens proporciona en els supòsits de contractació dels nostres serveis o productes seran conservades durant la relació contractual i, una vegada finalitzada, durant el termini de prescripció de les accions legals que se’n puguin derivar.

-Les dades personals que ens proporciona per gestionar sol·licituds d’informació o consultes a través del formulari de contacte es conservaran mentre no sol·liciteu la supressió o cancel·lació.

-Les dades personals que ens proporciona per subscriure’s al nostre Newsletter o butlletins informatius es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió, oposició i/o limitació.

-Les dades personals obtingudes de la vostra navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut, es conservaran mentre no sol·liciteu la supressió o cancel·lació.

Les vostres dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a les finalitats indicades, i, en qualsevol cas, durant els terminis legals i el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Seguretat de les dades.

Disposem de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per protegir les seves dades personals contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, assegurant-ne la integritat i confidencialitat. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades permeten: garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic; i verificar, avaluar i valorar de manera regular l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Aquestes mesures de seguretat tècniques i organitzatives han estat dissenyades tenint en compte la nostra infraestructura de TI, l’estat de la tècnica d’acord amb els estàndards i les pràctiques actuals, el cost de l’aplicació i la naturalesa, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat que comporta el tractament per a les seves dades personals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Legitimació: La legitimació per tractar les vostres dades de caràcter personal està basada en:

-L’execució i el manteniment d’una relació contractual i comercial amb vostè, com ara la contractació de productes i serveis de l’entitat, gestió i sol·licitud de pressupostos dels productes i/o serveis de l’entitat, tot això de conformitat amb el disposat a l’article 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-El seu consentiment exprés per a una o diverses finalitats, com ara l’enviament de comunicacions publicitàries o butlletins informatius propis o de tercers, gestió d’enviaments de currículum vitae, participació en activitats o concursos, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 6.1. A del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDPGDD).

-El compliment de diferents obligacions legals, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 6.1.C del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

– La satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, per exemple, per motius de seguretat, per millorar els nostres serveis i per gestionar les seves sol·licituds o consultes.

Durant el procés de recollida de dades, ia cada lloc de la web on se sol·licitin dades de caràcter personal, l’usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes al propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les vostres dades de caràcter personal.

Les dades personals sol·licitades als formularis de la pàgina web són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les dades personals sol·licitades, o no es faciliten correctament, no es podran atendre aquestes dades.

Hi ha l’obligació de facilitar les vostres dades de caràcter personal en els supòsits de contractació d’un servei o producte, i/o en els supòsits de sol·licitud de pressupostos o ofertes.

L’enviament de comunicacions publicitàries, newsletter o butlletins informatius dels nostres productes i serveis està basat en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la relació contractual o comercial que vostè manté amb nosaltres.

Si ens heu autoritzat a enviar publicitat dels nostres serveis i productes, les vostres dades de caràcter personal poden ser utilitzades per gestionar l’enviament d’ofertes publicitàries i butlletins informatius a través de mitjans electrònics. En aquests casos és aplicable el que disposen els art. 20 i 21 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, respecte a l’ús i el tractament de les seves dades de caràcter personal per tal de gestionar l’enviament de publicitat per mitjans electrònics.

En cas que hagi marcat l’opció de rebre publicitat, o si s’ha subscrit al nostre newsletter o butlletí informatiu, podeu cancel·lar aquesta opció en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Destinataris: Amb caràcter general, les vostres dades de caràcter personal no es comunicaran a cap tercer aliè a l’entitat, excepte obligació legal. No obstant això, us informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les vostres dades personals en qualitat d’encarregats del tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’entitat responsable del tractament. Us informem que podeu sol·licitar la relació completa dels destinataris que podran rebre les vostres dades personals com a encarregats de tractament o com a tercers receptors per transferència al correu electrònic: simoriera@hotmail.com, a més de l’anterior, l’entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions davant de les administracions públiques en els casos que així es requereixi, d’acord amb la legislació vigent.

-No hi ha previsió de transferències internacionals de dades.

Quins drets té [vostè] quant al tractament de les vostres dades personals?

Drets: Vostè té dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en este cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les que hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades a un altre responsable del tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, podeu adreçar-vos per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la vostra identitat (DNI), a SISTEMES ELECTRICS RIERA S.L., a CARRER BALANGUER 42 – 07300 INCA – MALLORCA – ILLES BALEARS oa l’email simoriera@hotmail.com

Teniu dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el mateix interessat.

Vostè accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal demanades durant la navegació a la pàgina web i/o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, als fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’entitat.

L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en poder seu o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservades als fitxers titularitat de SISTEMES ELECTRICS RIERA S.L. fins i tot un cop finalitzades les relacions comercials formalitzades a través de la pàgina web de l’entitat, exclusivament per als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis establerts legalment, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

Ús de xarxes socials.

Quan vostè interactua amb la nostra pàgina web a través de diverses xarxes socials, com quan es connecta o ens segueix o comparteix el nostre contingut a xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o altres), podem rebre informació procedent d’aquestes xarxes socials, inclosa informació sobre el vostre perfil, ID d’usuari associat al vostre compte a les xarxes socials, i qualsevol altra informació pública que us permeti compartir amb tercers a la xarxa social.

L’entitat utilitza les xarxes socials amb la finalitat d’informar sobre els serveis que ofereix, així com de qualsevol altra activitat o esdeveniment que es realitzi i es vulgui donar publicitat, però en cap moment no obtindrà de les mateixes dades personals dels usuaris que interactuïn en elles, llevat que hi hagi autorització expressa.

Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i no són incorporades a cap sistema de tractament.

Les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privadesa que vostè està obligat a tenir en compte ia observar-ne el compliment si en fa ús.

Abrir chat
1
Scan the code
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?